Waardepropositie Van Een Bedrijf

Published Oct 28, 20
6 min read

Journeymap

Recreatieve winkelcentra ondervinden dit sterker dan winkelcentra die zich richten op de frequent benodigde artikelen (Rabobank, 2013). Figuur 3. Ontwikkeling vloerproductiviteit Nederlandse detailhandel (Rabobank, 2013)Het verliezen van de monopolie-positie zorgt voor de noodzaak om anders te gaan denken in de winkelvastgoedsector. waardepropositie maken. Het winkelcentrum maakt geen onderdeel meer uit van een aangesloten waardeketen, maar is nu één van de keuzemogelijkheden geworden in een waardenetwerk.

De consument bezoekt de fysieke centra niet alleen minder vaak, maar besteedt er minder en verblijft er ook steeds korter - waardepropositie maken. Op basis van de hiervoor beschreven karakteristieken zoals dalende bezoekersaantallen, toenemende leegstand en dalende huurprijzen bevindt het product winkelcentrum zich nu in de overgangsfase van volwassenheid naar de neergangsfase (Lowry, 1997).

Productlevenscyclus winkelcentra (Lowry, 1997)Beleggers blijken onvoldoende in staat geweest te zijn om winkelcentra te laten voldoen aan de wijzigende behoefte(n) van de hedendaagse consument. Deels heeft dit te maken met het feit dat aanpassingen aan winkelcentra niet zomaar doorgevoerd kunnen worden vanwege onder andere juridische beperkingen (bestemmingsplan, huurrecht etc.) en financiële implicaties.

Journey MappingBetekenis Waardepropositie

Doordat winkelvastgoed de afgelopen jaren met name als financieel product werd gezien en het streven naar zo‟n hoog mogelijke huuropbrengst van belang was, is de behoefte van de consument grotendeels uit het oog verloren. Bovendien gaf de jarenlange monopoliepositie van het winkelcentrum er geen aanleiding toe. Tot op heden werden winkelcentra middels herontwikkelingen aangepast aan de (kwantitatieve) vraag vanuit met name de aanbodzijde (waardepropositie maken).

Dit “oude” verdienmodel, simpelweg het omslaan van kosten over de toekomstige huren, is mede door dezelfde ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde deels achterhaald, aangezien de omzetten van retailers onder druk staan en de klantwaarde van de consument hierin niet centraal staat. Het businessmodel inclusief het verdienmodel van de belegger houdt de winkelvastgoedmarkt nu vast in haar greep.

Beide partijen, die het management van hun winkelcentra zelf uitvoeren, geven hier echter op een andere manier richting aan. Corio wil dit middels het creeren van Favourite Meeting Places (FMP) van haar winkelcentra en Unibail-Rodamco middels de uitrol van haar 4-sterren strategie. Een Favourite12Meeting Place is een ontmoetingsplek en bestaat uit een combinatie van klantbehoeften (ontspannen, tijd met elkaar doorbrengen, inspiratie opdoen, winkelen), integratie van meerdere aanbodkanalen (offline en online) en het creëren van onderscheidende verblijfsomgevingen wat moet leiden tot een blijvende voorkeur van de consument voor het centrum.

Belang Van Samenwerken

Waarde PropositieWaardepropositie En Positionering

1.2 PROBLEEMSCHETS Businessmodellen beschrijven voor wie (welke klanten), waarmee (welk product of dienst) en hoe (wordt het product of de dienst gemaakt) een bedrijf of netwerk van bedrijven waarde creëren, leveren en behouden (Osterwalder, 2009). Uit onderstaand overzicht van de waardestroom binnen de retailmarkt blijkt dat de focus van een belegger in eerste instantie met name gericht is op de aandeelhouder en de retailer, de directe klanten binnen de waardestroom.

Optimalisatie van het fysieke product middels het toevoegen van meer meters en langdurig verhuren aan met name filiaalbedrijven waren de reeds hiervoor beschreven drijvers binnen het businessmodel. De consument speelt slechts indirect een rol binnen het businessmodel voor de belegger. Retailmarkt GeldRetailerConsument Geld RetailerBeleggingsfondsVastgoedbeleggingsmarktProperty managerGeldAandeelhoudersCentermanager Inspelen op behoeften door productaanbodSturenInspelen op behoeften door aanpassing winkelcentrumFiguur 5.

SamenwerkenWat Is De Waardepropositie

De focus ligt vaak op het product en transacties gebaseerd op geld, terwijl het creëren en behouden van een klantwaarde ondergeschikt is. Aangezien consumenten tot voor kort aangewezen waren op fysieke winkels, is er zowel bij de retailer en belegger een passieve houding ontstaan, omdat consumenten slechts in beperkte mate bijdroegen aan de winstgevendheid.

Voor de belegger waren dit cashflowstijgingen als gevolg van hogere huurprijzen en de waardestijging13van het vastgoed (Molenaar, 2013). Deze traditionele peilers onder het verdienmodel staan onder druk - customer journey mapping. waardepropositie maken. Een belangrijk element in het businessmodel van de belegger zal dan ook het aanpassen van het verdienmodel moeten worden. Een verdienmodel beschrijft de wijze waarop een bedrijf verdient aan het toevoegen van waarde.

Het huidige businessmodel van de winkelvastgoedbelegger dient aangepast te worden op het feit dat het onderdeel uitmaakt van waardenetwerk waarbinnen het product winkelcentrum haar monopoliepositie heeft verloren en de macht naar de consument is geschoven. Een consument is niet zozeer geïnteresseerd in het fysieke gebouw, maar juist in de meerwaarde die het voor hem oplevert.

In het businessmodel dient daarom de consument als startpunt genomen te worden, aangezien vastgoed slechts een resultante is van een “oplossing voor het invullen van behoeften” - waardepropositie maken. Customer Journey Mapping is hierbij een veel gebruikt hulpmiddel. In essentie is Customer Journey Mapping een methode om een aankoopproces of dienst vanuit het perspectief van de klant te visualiseren.

Customer Journey Map

Zo kunnen de behoeften van de consument inzichtelijk gemaakt worden en kan efficiënt gewerkt worden aan verbetering en innovatie in het businessmodel. Uit consumentenonderzoeken in winkelcentra komt naar voren, dat er een directe en positieve link is tussen een hogere consumentenwaardering en de hoogte van de vloerproductiviteit van het centrum, wat van belang is voor het verdienmodel (waardepropositie maken).

Specifiek zal hierbij gekeken worden naar het bijbehorende verdienmodel om de financiële haalbaarheid in de toekomst te waarborgen. De bijdrage aan de vastgoedkunde bestaat uit het feit dat er weinig bekend is over andere businessmodellen voor een belegger in winkelvastgoed dan het traditionele businessmodel zoals hiervoor beschreven. Dit onderzoek is een eerste aanzet tot een nieuw model met klantwaarde als uitgangspunt. waardepropositie maken.

1 - waardepropositie maken.3 DOEL- EN VRAAGSTELLING Op basis van de hiervoor beschreven probleemschets, luidt de centrale vraag van dit onderzoek: Hoe dient een belegger in recreatieve planmatig ontwikkelde winkelcentra haar businessmodel aan te passen om de klantwaarde als uitgangspunt te nemen? De bijbehorende doelstelling:14Het creëren van een nieuw businessmodel met klantwaarde als uitgangspunt, zodat een winkelvastgoedbelegger er voor kan zorgen dat haar recreatieve planmatig ontwikkelde winkelcentra onderdeel uit blijven maken van het waardenetwerk van de consument.

4 ONDERZOEKSMETHODEN EN -OPZET Om het onderzoek op gestructureerde wijze vorm te geven, is gebruik gemaakt van een onderzoeksaanpak genaamd de empirische cyclus (Wikipedia, 2013) - waardepropositie maken. De empirische cyclus wordt toegepast om kennis op te doen uit ervaring, door middel van het opstellen van hypotheses en deze te toetsen. Voor dit onderzoek worden een vijftal fases doorlopen, te weten: Fase 1: Observatie: Verzamelen en groeperen van empirisch feitenmateriaal wat moet leiden tot de vorming van hypothesen.

Middels een literatuurstudie worden de volgende deelgebieden onderzocht: • Businessmodellen algemeen • Businessmodellen belegger • Businessmodellen retailer • Ontwikkelingen retailmarkt • Customer Journey Map • Klantwaarde(n) • Ontwikkelingen in consumentengedrag; Fase 2: Inductie: op basis van de observatie zal er een formulering van hypothesen plaatsvinden. De inductiefase zal bestaan uit een SWOT-analyse van het huidige businessmodel versus de ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde en uit casestudies naar relevante andere businessmodellen.

De geïnterviewden zullen afkomstig zijn uit de verschillende onderdelen van de winkelvastgoedmarkt, zodat er vanuit verschillende disciplines gekeken kan worden naar het aangepaste businessmodel; Fase 5: Evaluatie: op basis van de interviews wordt het nieuwe businessmodel eventueel aangepast en/of aangevuld en worden de centrale vraagstelling en deelvragen beantwoord evenals de gevolgen voor de theorie - waardepropositie opstellen.

More from S8 repareren

Navigation

Home

Latest Posts

Google Beheer

Published Feb 22, 22
6 min read

App Development

Published Feb 06, 22
5 min read

Iphone Support

Published Jan 15, 22
6 min read